Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 502 Tổng số truy cập: 7,571,983

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng là tổ chức trực thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng Cục trưởng quản lý nhà nước về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và truyền thông về phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Tổng Cục trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm, chương trình, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy phạm kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành theo phân công của Tổng Cục trưởng.

2. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

3. Chủ trì tham mưu tổ chức và kiểm tra công tác thông tin, giáo dục truyền thông về phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật; xây dựng, thực hiện chương trình, đề án, dự án nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và truyền thông về phòng, chống thiên tai.

4. Chủ trì thẩm định các chương trình, đề án, dự án, tài liệu về nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và truyền thông về phòng, chống thiên tai theo phân công của Tổng Cục trưởng.

5. Đầu mối tổng hợp, tham mưu tổ chức và tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai cộng đồng; hội nghị, hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và truyền thông về phòng, chống thiên tai.

6. Chủ trì tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống thiên tai của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

7. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai theo phân công của Tổng Cục trưởng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, chương trình, đề án, dự án về khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế; xây dựng nông thôn mới; công tác điều tra cơ bản theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng Cục trưởng; xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện công tác thống kê thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

9. Tham mưu quản lý hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định.

10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính của Tổng cục; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống thiên tai, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

11. Xây dựng, trình Tổng cục đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức; quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Vụ trưởng; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao