Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 617 Tổng số truy cập: 7,711,421

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Vụ Pháp chế, Thanh tra là tổ chức trực thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng Cục trưởng việc thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật; thanh tra chuyên ngành; kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Tổng Cục trưởng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án, cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản cá biệt về lĩnh vực được phân công quản lý. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Về công tác pháp chế

a) Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập, trình Tổng Cục trưởng kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật về phòng, chống thiên tai, đê điều. Tham gia ý kiến đối các văn bản quy phạm pháp luật khác theo phân công của Tổng Cục trưởng.

b) Về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật:

Chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, đề xuất phương án xử lý, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục; đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp trình Tổng Cục trưởng để báo Bộ theo quy định;

Thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

c) Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

 Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai.

d) Về theo dõi kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, dài hạn trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục, trình Tổng Cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định;

Thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

đ) Về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

Tham gia ý kiến về mặt pháp lý trong quá trình xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Tổng Cục trưởng;

Chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý của Tổng cục.

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra:

a) Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt kế hoạch thanh tra, quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ; trình Tổng Cục trưởng quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra trình Tổng Cục trưởng kết luận theo quy định;

c) Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật về lĩnh vực đê điều, phòng, chống thiên tai của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; kiến nghị người có thẩm quyền xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý của Tổng cục;

d) Tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Tổng cục; tổng hợp, báo cáo Tổng Cục trưởng kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

4. Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

5. Về công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo:

a) Thường trực công tác tiếp công dân của Tổng cục; tổ chức tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tổng cục theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Tổng Cục trưởng theo phân công, phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật;

c) Tham mưu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

6. Về công tác phòng, chống tham nhũng:

a) Trình Tổng Cục trưởng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Tổng cục về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

 c) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng;

d) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

7. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm  tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực pháp luật của Tổng Cục trưởng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với Thanh tra Bộ, thanh tra các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ; cơ quan Thanh tra, cơ quan Công an các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

9. Tổng hợp, báo cáo về kết quả hoạt động thanh tra, pháp chế, tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định.

10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính của Tổng cục; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

11. Xây dựng, trình Tổng cục đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức; quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Vụ trưởng; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao./.