Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 247 Tổng số truy cập: 7,431,058

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Vụ Kế hoạch, Tài chính là tổ chức trực thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; điều tra cơ bản; đầu tư, xây dựng; tài chính, kế toán, thống kê thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Tổng Cục trưởng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án, cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản cá biệt về lĩnh vực được phân công quản lý. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn, dài hạn:

a) Chủ trì tổng hợp chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách và các chương trình, dự án, đề án và công trình quan trọng quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

b) Tham mưu hướng dẫn các địa phương, các đơn vị thuộc Tổng cục về việc lập, phê duyệt kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn;

c) Trình Tổng Cục trưởng các chương trình, dự án, đề án do Tổng Cục trưởng giao chủ trì thực hiện;

d) Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, các chương trình mục tiêu, các dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo phân công của Tổng Cục trưởng;

đ) Chủ trì tổng hợp, cân đối, trình Tổng Cục trưởng về kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn; kế hoạch đầu tư công trung hạn, dài hạn; kế hoạch tài chính trung hạn. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch trung hạn và dài hạn thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

3. Về kế hoạch hàng năm:

a) Hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm;

b) Chủ trì tổng hợp, cân đối trình Tổng cục kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch năm về đầu tư phát triển; kế hoạch nguồn kinh phí hành chính sự nghiệp, danh mục các dự án điều tra cơ bản, thiết kế quy hoạch; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng, tu bổ nâng cấp, sửa chữa các công trình thuộc lĩnh vực phòng chống thiên tai;

c) Tổng hợp, thẩm định kế hoạch tài chính, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo phân công của Tổng Cục trưởng;

d) Theo dõi, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Tổng cục; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của Bộ.

4. Về quản lý đầu tư, xây dựng:

a) Chủ trì tổng hợp, tham mưu hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng; quản lý đấu thầu thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

b) Tổng hợp, tham mưu trình Tổng Cục trưởng về chủ trương đầu tư; tham gia xác định dự án đầu tư mới;

c) Chủ trì tổng hợp các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

d) Phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư phát triển để thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư cho lĩnh vực phòng chống thiên tai; theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư các dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

đ) Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ giao Tổng cục làm chủ đầu tư theo sự phân công của Tổng Cục trưởng;

e) Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo phân công của Tổng Cục trưởng;

g) Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; kiểm tra phương án bảo đảm an toàn công trình phòng, chống thiên tai trong giai đoạn thi công xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo sự phân công của Tổng Cục trưởng.

5. Về tài chính, kế toán:

a) Chủ trì tổng hợp, tham mưu quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn về chế độ tài chính, kế toán; về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, nguồn vốn đầu tư, về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị thuộc Tổng cục;

b) Đề xuất xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách về lĩnh vực tài chính, kế toán chuyên ngành phòng chống thiên tai để Tổng cục trình Bộ; chủ trì hoặc tham gia phối hợp xây dựng cơ chế tài chính các dịch vụ công ích trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, đê điều thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo phân công của Tổng Cục trưởng;

c) Tham mưu hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập dự toán ngân sách hàng năm; tổng hợp dự toán trình Tổng Cục trưởng để trình Bộ; trình Tổng Cục trưởng phân bổ và giao nhiệm vụ chi và dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo số kinh phí được Bộ giao; xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và dự toán ngân sách phù hợp với tình hình thực tế trình Tổng Cục trưởng để trình Bộ;

d) Thẩm định trình Tổng cục phê duyệt dự toán chi tiết hàng năm kinh phí đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo, mua sắm trang thiết bị, tài sản, sửa chữa lớn tài sản bằng nguồn kinh phí hành chính, sự nghiệp, nguồn vốn đầu tư, vốn khác do các đơn vị trực thuộc Tổng cục trình theo phân cấp của Tổng Cục trưởng;

đ) Chủ trì thẩm định chủ trương, kế hoạch sử dụng kinh phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu về mua sắm vật tư, tài sản, sửa chữa lớn phục vụ hoạt động thường xuyên thực hiện bằng nguồn kinh phí hành chính sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục;

e) Chủ trì thẩm tra, trình Tổng cục xét duyệt, thông báo quyết toán tài chính ngân sách nhà nước hàng năm đối với các nguồn kinh phí được Bộ phân cấp theo quy định hiện hành; tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính ngân sách nhà nước hàng năm thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

g) Chủ trì thẩm định, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm và quyết toán hoàn thành các dự án đầu tư do Tổng cục quản lý theo phân cấp của Bộ trình Tổng cục phê duyệt; tổng hợp kết quả quyết toán để Tổng cục trình Bộ theo qui định;

h) Thực hiện công khai việc phân bổ, giao dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách hàng năm theo qui định;

i) Tham gia ý kiến chuyên môn nghiệp vụ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán tại các đơn vị thuộc Tổng cục.

6. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

7. Phối hợp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống thiên tai.

8. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, chương trình, đề án về khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới theo phân công của Tổng Cục trưởng.

9. Tham mưu thực hiện chương trình, đề án, dự án và các hoạt động hợp tác quốc tế theo phân công của Tổng Cục trưởng.

10. Chủ trì tham mưu thực hiện công tác thống kê ngành thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Thực hiện công tác điều tra cơ bản, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

11. Tham mưu quản lý hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định.

12. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính của Tổng cục; phối hợp thực hiện công tác thanh tra,  kiểm tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

13. Xây dựng, trình Tổng cục đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức; quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Vụ trưởng; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.