Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 530 Tổng số truy cập: 7,650,902

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Tổng Cục trưởng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, đề án, dự án, cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản cá biệt về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Trình Tổng Cục trưởng danh mục xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, quy phạm kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

Đầu mối quản lý tổng hợp và chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành; chủ trì thẩm định, trình Tổng Cục trưởng hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

3. Về khoa học, công nghệ:

a) Thẩm định, trình Tổng Cục trưởng danh mục đề xuất đề tài, dự án lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều; phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong xét chọn, tuyển chọn, đấu thầu các đề tài, chương trình, dự án theo quy định của Bộ;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

c) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp các hoạt động về khoa học công nghệ; chuyển giao khoa học và công nghệ; công nhận tiến bộ kỹ thuật, thiết bị chuyên dụng, quy trình công nghệ mới, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

d) Tham gia, phối hợp với các đơn vị có liên quan trực thuộc Tổng cục thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ, khuyến nông theo phân cấp của Bộ;

đ) Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ, Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Hội đồng Đánh giá tác động môi trường thuộc lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều theo phân cấp của Bộ.

4. Về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo các hoạt động về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

b) Chủ trì thẩm định, trình Tổng Cục trưởng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường các chương trình, dự án do Tổng cục quản lý;

c) Chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan giám định, xử lý sự cố kỹ thuật, môi trường thuộc lĩnh vực chuyên ngành được giao quản lý;

d) Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin về môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

5. Về hợp tác quốc tế:

a) Chủ trì tham mưu, trình Tổng Cục trưởng các văn bản quản lý, báo cáo, xin chủ trương, ý kiến của các cơ quan cấp trên và các đối tác quốc tế đồng cấp về các hoạt động hợp tác quốc tế nhân danh Tổng cục hoặc văn bản được uỷ quyền nhân danh Bộ;

b) Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế, thông tin và tuyên truyền đối ngoại; chủ trì, tham gia tổ chức các đoàn lãnh đạo của Tổng cục đi công tác nước ngoài và đón, tiếp các đoàn khách quốc tế chính thức đến làm việc với Tổng cục;

c) Chủ trì tham mưu thực hiện kêu gọi, tiếp nhận, điều phối hỗ trợ của quốc tế về phòng, chống thiên tai thuộc nhiệm vụ của Bộ;

d) Chủ trì thực hiện việc tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo và thông tin liên quan đến thiên tai từ cơ quan, tổ chức quốc tế; cung cấp thông tin về thiên tai cho cơ quan, tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì tổng hợp kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục: công tác hội nhập quốc tế, dự án hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs) thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

e) Đầu mối giao dịch với các đối tác nước ngoài trong việc trao đổi các thông tin và các quan điểm chính thức của Tổng cục; hỗ trợ điều phối, chia sẻ thông tin trong nước và quốc tế về các hoạt động đầu tư thuộc lĩnh vực phòng chống thiên tai; xây dựng diễn đàn lấy ý kiến của các tổ chức quốc tế về chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

g) Quản lý Văn phòng Đối tác (PO); chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ đầu mối đối tác phòng, chống thiên tai; hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai; khung hành động Liên hiệp quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai theo quy định và phân công của Bộ trưởng;

h) Chủ trì tham mưu, tham gia với các đơn vị có liên quan chuẩn bị, xây dựng, thẩm định, đàm phán, đề xuất đơn vị thực hiện các chương trình, dự án có nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (INGOs);

i) Hướng dẫn, giám sát đánh giá các hoạt động hợp tác quốc tế các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục.

6. Tham gia thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu, giám định chất lượng, xử lý sự cố công trình xây dựng thuộc các chương trình, dự án về phòng, chống thiên tai, đê điều theo phân công của Tổng Cục trưởng.

7. Tham mưu về công tác thông tin, xuất bản các tài liệu khoa học công nghệ về phòng, chống thiên tai, đê điều, thích ứng biến đổi khí hậu trong nước và nước ngoài theo phân công của Tổng Cục trưởng và quy định của pháp luật. Điều tra, thống kê, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về lĩnh vực được phân công.

8. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý.

9. Xây dựng, trình Tổng Cục trưởng đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức thuộc Vụ. Quản lý công chức, người lao động, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Vụ trưởng; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao./.