Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 488 Tổng số truy cập: 7,431,012

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai là tổ chức trực thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục, theo phân cấp, ủy quyền của Tổng Cục trưởng.

2. Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Tổng Cục trưởng:

a) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo thông tư, quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng và các văn bản khác theo phân công của Tổng Cục trưởng;

b) Chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách và các chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Cục;

c) Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy phạm kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành theo phân công của Tổng Cục trưởng.

2. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Cục.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý của Cục.

4. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Cục.

5. Về phòng ngừa thiên tai:

a) Trình Tổng Cục trưởng phương án ứng phó thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Tham mưu hướng dẫn việc xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai, việc thực hiện quy định của pháp luật về quan trắc, giám sát các hoạt động liên quan đến công trình, các biện pháp phòng, chống thiên tai và tổ chức kiểm tra việc thực hiện;

c) Tổ chức việc xây dựng và bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình kết hợp phòng, chống thiên tai; xây dựng, vận hành và phát tin báo động cảnh báo sóng thần trên hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần; xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão, bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước đối với các sông liên tỉnh;

d) Tổ chức và tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống thiên tai. Chuẩn bị nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin, nhu yếu phẩm, nguồn lực cho phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

đ) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phòng, chống thiên tai; xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp trong trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế, xảy ra sự cố vỡ đập hoặc sự cố khẩn cấp khác thuộc nhiệm vụ của Tổng cục theo phân công của Tổng Cục trưởng;

e) Tổng hợp về nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm, nguồn lực cho phòng, chống thiên tai.

6. Về ứng phó thiên tai:

a) Trình Tổng Cục trưởng biện pháp huy động nguồn lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống thiên tai và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai theo quy định của pháp luật. Đề xuất biện pháp xử lý cấp bách các sự cố do thiên tai gây ra để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và cơ sở hạ tầng phục vụ phòng, chống thiên tai theo phân công của Tổng Cục trưởng;

c) Tham mưu hướng dẫn việc thực hiện các quy định về tình huống khẩn cấp cần phân lũ, chậm lũ, các biện pháp di dân, trợ cấp, bảo đảm an toàn đời sống nhân dân và tổ chức kiểm tra việc thực hiện;

d) Tổ chức theo dõi, cập nhật về dự báo, cảnh báo tình hình thiên tai; quan trắc, giám sát chuyên dùng;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống sạt lở ven sông, ven biển, kè biên giới, các công trình phòng, chống thiên tai khác và thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng theo phân công của Tổng Cục trưởng.

7. Về khắc phục hậu quả thiên tai:

a) Trình Tổng Cục trưởng biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai; báo cáo tổng hợp, công bố số liệu thiệt hại do thiên tai gây ra trong phạm vi cả nước; đề xuất cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung hạn, dài hạn;

b) Tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng chỉ đạo, chỉ huy công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc tổng hợp, đánh giá, thống kê số liệu thiệt hại do thiên tai gây ra và các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

8. Giúp Tổng Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ đầu mối của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; thực hiện nhiệm vụ Văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Thực hiện quản lý đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai theo phân công, phân cấp của Tổng Cục trưởng và quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, chương trình, đề án, dự án về khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế; xây dựng nông thôn mới; công tác điều tra cơ bản theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng Cục trưởng; xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện công tác thống kê thuộc phạm vi quản lý của Cục.

11. Quản lý hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định.

12. Quản lý, tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục. Thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Cục theo quy định.

13. Quản lý tài chính, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và các nguồn lực khác được giao; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng; phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; tiếp công dân, giải quyết kiến nghị khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Cục có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng;

a) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Cục trưởng, Phó Cục trưởng; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai theo phân cấp quản lý của Bộ và quy định của pháp luật.

b) Cục trưởng có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu trực thuộc Cục sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng Cục trưởng; trình Tổng Cục trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các chi cục trực thuộc Cục.

c) Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các tổ chức tham mưu:

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Điều hành ứng phó thiên tai;

c) Phòng Kỹ thuật tổng hợp.

3. Các chi cục trực thuộc:

a) Chi cục Phòng, chống thiên tai Miền Trung và Tây Nguyên (có trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng);

b) Chi cục Phòng, chống thiên tai Miền Nam (có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh).

Các tổ chức quy định tại điểm a, điểm b Khoản này có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được cấp kinh phí hoạt động theo quy định; được tổ chức thành 02 phòng và 01 trung tâm.

4. Văn phòng Cục có Chánh văn phòng và các Phó chánh văn phòng; phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng; Chi cục có Chi cục trưởng và các Phó chi cục trưởng.

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao./.