Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 505 Tổng số truy cập: 7,572,005

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Vụ Kiểm soát an toàn thiên tai là tổ chức trực thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về kiểm soát an toàn thiên tai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Tổng Cục trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm, chương trình, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy phạm kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành theo phân công của Tổng Cục trưởng.

2. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

3. Trình Tổng Cục trưởng chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai; kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp quốc gia; kế hoạch phòng, chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tham mưu tổ chức thực hiện.

4. Trình Tổng Cục trưởng quy hoạch phòng, chống thiên tai, lũ lụt, sạt lở ven sông, ven biển; hướng dẫn về trình tự, thủ tục, nội dung lập và quản lý quy hoạch phòng, chống thiên tai, lũ lụt, sạt lở ven sông, ven biển và tham mưu tổ chức quản lý, thực hiện.

5. Về kiểm soát an toàn thiên tai:

a) Chủ trì tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án phòng, chống thiên tai trong kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, bộ, ngành; việc thực hiện quy định của pháp luật về nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm, nguồn lực cho phòng, chống thiên tai;

b) Chủ trì tham mưu kiểm tra việc tuân thủ các quy định về phòng, chống thiên tai trong xây dựng và bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai, công trình kết hợp phòng, chống thiên tai; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội và bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật.

6. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống sạt lở ven sông, ven biển, kè biên giới, các công trình phòng, chống thiên tai khác; thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; thực hiện quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai theo phân công của Tổng Cục trưởng.

7. Tham mưu quản lý đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai theo phân công của Tổng Cục trưởng và quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, chương trình, đề án, dự án về khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế; xây dựng nông thôn mới; công tác điều tra cơ bản theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng Cục trưởng; xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện công tác thống kê thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

9. Tham mưu quản lý hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định.

10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính của Tổng cục; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống thiên tai, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

11. Xây dựng, trình Tổng cục đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức; quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Vụ Kiểm soát an toàn thiên tai có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Vụ trưởng; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao./.