Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 474 Tổng số truy cập: 7,650,658

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Trung tâm có chức năng phục vụ quản lý nhà nước và thực hiện các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về phòng, chống thiên tai, đê điều; ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách, tư vấn đầu tư xây dựng trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động được bố trí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai đặt tại thành phố Hà Nội.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm theo phân công của Tổng Cục trưởng.

2. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý, điều hành của Tổng cục theo phân công của Tổng Cục trưởng:

a) Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành về lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

b) Hướng dẫn, thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai; đề xuất các mô hình hiệu quả, giải pháp về quản lý rủi ro thiên tai; hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ thuộc đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”;

c) Xây dựng, thẩm tra, thẩm định: kế hoạch phòng, chống thiên tai; phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai; phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão; phương án ứng phó khẩn cấp trong trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế, xảy ra sự cố vỡ đê, đập hoặc các sự cố khẩn cấp khác; quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa; bản đồ đê điều, bản đồ ngập lụt và các loại bản đồ phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

d) Thực hiện quan trắc, giám sát, điều tra cơ bản, đánh giá hiện trạng, nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật; xây dựng thử nghiệm các mô hình, công trình sử dụng vật liệu mới, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám; ứng dụng, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ mới và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

đ) Thực hiện đào tạo, tập huấn, phổ biến, truyền thông, tuyên truyền  chính sách về phòng, chống thiên tai, đê điều, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho các tổ chức, cá nhân làm công tác phòng, chống thiên tai và cộng đồng; tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

e) Hợp tác với các tổ chức, cơ quan liên quan trong nước và quốc tế trong hợp tác kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, địa không gian, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng theo quy định của pháp luật.

3. Tư vấn chính sách:

a) Nghiên cứu xây dựng, đánh giá, thẩm tra, thẩm định, phản biện chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

b) Biên soạn, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

c) Phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

d) Tư vấn triển khai thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, chiến lược, thể chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

đ) Tư vấn chính sách, hướng dẫn về an toàn, môi trường, lồng ghép giới và hoà nhập đối tượng dễ bị tổn thương trong phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu;

e) Tư vấn kỹ thuật các dự án, chương trình về phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu;

g) Tư vấn đào tạo, tập huấn, cung cấp thông tin trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

h) Tư vấn về quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình đê điều, phòng, chống thiên tai;

i) Tư vấn về quản lý, thực hiện dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực đê điều, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Liên danh, liên kết với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực tư vấn và chuyển giao công nghệ.

4. Tư vấn đầu tư xây dựng:

a) Lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình: đê, kè, cống, công trình bảo vệ bờ sông, chỉnh trị sông, thoát lũ; công trình bảo vệ vùng cửa sông, bờ biển, hải đảo; công trình phân lũ, điều tiết lũ; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền, nhà kết hợp sơ tán dân; công trình cảnh báo thiên tai; các công trình phòng, chống thiên tai, đê điều và công trình, hạ tầng kỹ thuật liên quan đến đê điều, phòng, chống thiên tai (cầu, cảng, đường giao thông…);

b) Thẩm tra, thẩm định, phản biện các đề tài khoa học kỹ thuật, dự án, hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

c) Quy hoạch phòng chống thiên tai, lũ lụt, đê điều, sạt lở ven sông, ven biển, công trình phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

d) Quản lý dự án, đấu thầu, giám sát xây dựng trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

đ) Kiểm định, giám định, đánh giá chất lượng, an toàn công trình và nguyên nhân sự cố công trình theo quy định của Nhà nước đối với các công trình phòng chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

e) Đánh giá tác động môi trường các dự án phòng, chống thiên tai, đê điều, hạ tầng kỹ thuật và các lĩnh vực có liên quan;

g) Khảo sát, điều tra thu thập số liệu địa hình, địa chất, thủy văn, hải văn phục vụ phòng chống thiên tai, đê điều, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tư vấn đầu tư xây dựng, quy hoạch.

5. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục;

6. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao; thực hiện chế độ kế toán, tài chính theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

7. Quản lý, tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục. Thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Trung tâm theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc do Tổng Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

a) Giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Trung tâm sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng Cục trưởng;

b) Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

a) Phòng Tổ chức, Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch, Tài chính;

c) Phòng Ứng dụng công nghệ và Quản lý dữ liệu;

d) Phòng Chính sách và Đào tạo;

đ) Phòng Kỹ thuật phòng chống thiên tai và đê điều.

Các Phòng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý của Tổng cục và quy định của pháp luật./.